Education Zone
  หน้าแรก
  บทเรียน Online
  สัมมนา Online
  ข่าวสารทางวิชาการ
  ข่าวสารกิจกรรม
  Unseen PLC
  Tool & Tip
  ดาว์นโหลด
  กระดานแลกเปลี่ยนความรู้
  เพื่อนบ้าน
  เกี่ยวกับเรา

   Login
Username :
Password  :

    

   Banner 
การใช้งานคำสั่ง TIMER [ TIM ]
คำสั่ง TIM เป็นคำสั่งสำหรับใช้จับเวลา และ ตั้งเวลา ซึ่งการใช้คำสั่งนี้ต้องเข้าไปกำหนด ค่าปฏิบัติการ(Operand) ของ N และ SV ตามตัวอย่างข้างล่าง
การกำหนดค่าปฏิบัติการ(Operand)
N คือ TC Number หมายถึงหมายเลขของไทม์เมอร์ ซึ่ง PLC แต่ละรุ่นสามารถกำหนดได้ไม่เท่ากัน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหมายเลขของไทม์เมอร์ได้จากพื้นที่หน่วยความจำส่วนของ ไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์ ของ PLC รุ่นนั้น สำหรับตัวอย่างนี้ใช้ PLC รุ่น CPM2A ซึ่งหมายเลขของไทม์เมอร์กำหนดได้ตั้งแต่หมายเลข 000-255
SV คือ Set Value หมายถึงค่าตั้งเวลา ใช้กำหนดระยะเวลาการทำงานไว้ที่ไทม์เมอร์ ซึ่งค่า SV ที่กำหนดนั้นให้นำไปคูณด้วย 0.1 วินาที เพื่อแปลงเป็นค่าเวลาจริง ค่า SV กำหนดได้ 2 แบบคือ

1. กำหนด SV เป็นค่าคงที่โดยใส่ค่าเป็น #0000-9999 หมายถึงเวลา 000.0-999.9 วินาที เช่น ต้องการตั้งเวลา 20 วินาที จะต้องกำหนด SV เป็นค่าคงที่ #200

หมายเหตุ: หมายเลข ไทม์เมอร์ ตามตัวอย่างนี้ เป็นของ PLC รุ่น CPM2A เท่านั้น สำหรับ PLC รุ่นอื่นๆ สามารถใช้ ไทม์เมอร์ ได้มากกว่าที่กำหนด

2. กำหนด SV เป็น แอดเดรส IR, SR, AR, DM, HR, LR โดยใส่ค่าตั้งเวลาที่เป็นค่าคงที่ 0000-9999 ไว้ในแอดเดรสที่อ้างถึงอีกทีหนึ่ง ซึ่งการแปลงเป็นค่าเวลาจริง ค่าที่กำหนดจะคูณด้วย 0.1 วินาทีเช่นเดียวกับการกำหนดแบบค่าคงที่ ดังตัวอย่าง กำหนด SV เป็น 200 หมายถึงแอดเดรส IR 200 ดังนั้นค่าเวลาจริงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลใน IR 200 ว่ามีค่าเวลาเป็นเท่าใด

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง TIM
ตามตัวอย่างนี้ เมื่ออินพุต 0.00 ต่อวงจร(ON) จะทำให้ไทม์เมอร์ทำงาน ซึ่งจะเริ่มนับเวลาตามค่าที่ตั้งไว้ เมื่อไทม์เมอร์นับเวลาครบ 5 วินาทีแล้ว เอาต์พุต 10.00 จะติด(ON) ถ้าต้องการให้เอาต์พุต 10.00 ดับ(OFF) ให้ตัดวงจร(OFF)ของอินพุต 0.00 ซึ่งจะทำให้ไทม์เมอร์ถูก Reset และหยุดทำงาน


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน TIM
เนื่องจาก PLC บางรุ่น โดยเฉพาะ PLC ขนาดเล็ก(กลุ่ม C Series) จะไม่สามารถใช้งาน คำสั่งไทม์เมอร์แบบหน่วงเวลาปิดได้ ดังนั้นถ้าผู้ใช้ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างไทม์เมอร์แบบหน่วงเวลาปิด(OFF Delay Timer) สามารถใช้คำสั่ง TIM มาเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
ในกรณีที่ต้องการควบคุมมอเตอร์ 2 ตัวให้สลับกันทำงาน ท่านสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง TIM ได้ดังนี้ มีมอเตอร์ 2 ตัว กำหนดให้ ตัวที่หนึ่งเป็นมอเตอร์หมุนตามเข็ม และมอเตอร์ตัวที่สองเป็นมอเตอร์หมุนทวนเข็ม เมื่อเริ่มต้นการทำงานให้มอเตอร์เริ่มหมุนตามเข็ม หลังจากมอเตอร์หมุนไปแล้ว 5 วินาที จะหยุดหมุน และในขณะเดียวกันมอเตอร์ตัวที่สองจะหมุนทวนเข็ม โดยหมุนต่อไปอีก 5 วินาทีจะหยุดหมุน และสลับให้มอเตอร์หมุนตามเข็มหมุนต่อไปอีก 5 วินาที มอเตอร์จะหมุนสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการสั่งให้หยุดการทำงาน มอเตอร์ทั้งคู่จึงจะหยุดหมุน
 
 
 
Copyright © 2004 Omron E-Training.com Thailand. All rights reserved.
© 2004-2005 Omron Education & Training Section.